รูปภาพของครูพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี
แก้ไข / ติดตาม / อ่านข้อ comment
โดย ครูพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี - Friday, 16 June 2017, 11:23AM
 
ภาระงานที่ครูมอบหมายแต่ละสัปดาห์ ให้นักเรียนติดตามส่งให้เรียบร้อย สำหรับนักเรียนที่ส่งแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ และควรอ่านข้อ comment จากครูสำหรับนักเรียนที่ต้องปรับแก้ไขค่ะ