รูปภาพของครูพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี
แจ้งเข้าใช้กระดานกิจกรรมกลุ่มได้เป็นปกติ
โดย ครูพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี - Thursday, 8 June 2017, 04:57PM
 
แจ้งนักเรียน ม.2 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ขณะนี้กระดานกิจกรรมกลุ่มในสัปดาห์ที่ 4 นักเรียนสามารถเข้าไปทำกิจกรรมได้ตามปกติแล้วค่ะ