Picture of ครูพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี
ส่งงาน
 
ให้นักเรียนตรวจสอบงานค้าง แล้วดำเนินการส่งให้เรียบร้อยนะคะ สัปดาห์หน้าหน่วยที่ 1 จะปิดให้ทำกิจกรรมต่างๆ แล้วค่ะ